Vedtægter

STANDARDVEDTÆGT FOR KREDSFORENING
Følgende standardvedtægt skal følges af kredsene og forinden ikrafttræden godkendes af
Autismeforeningen, for at blive gyldig. Vedtægten skal som minimum indeholde følgende indhold:
§ 1 Navn
Autismeforeningen – Kalaallit Nunaat
§ 2 Formål
Foreningens formål er i samarbejde med Autismeforeningen og i overensstemmelse med landsforeningens
formål:
- at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder
infantil autisme og Aspergers syndrom.

§ 3
Formålet søges opfyldt ved:
- at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
- at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet,
- at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF,
- at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børne- have- og
skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt
og kulturelle tilbud,
- at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangs- punkt i den
enkeltes individuelle behov,
- at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf,
- at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for
medlemmerne,

§ 4 Medlemmer og medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål. Kredsens medlemmer er
samtidigt medlemmer af Autismeforeningen.
Medlemskontingentet fastsættes af Autismeforeningens repræsentantskab og opkræves af
Autismeforeningen.

§ 5 Generalforsamling
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalfor-
samling én gang om året inden udgangen af marts måned.


Der indkaldes til den ordinære generalforsamling senest 28 kalenderdage før afholdelsesdatoen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig
motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 kalenderdage før afholdelsesdatoen.

På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
4) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af et medlem til repræsentantskabet + 1 suppleant.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af
dirigenten.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 og maks. 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Det tilstræbes,
at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen.

§ 7 Væsentlige beslutninger
Kredsen kan ikke uden Autismeforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte
fast ejendom eller optage lån på kredsforeningens vegne.

§ 8 Tegningsret, hæftelse og gaver
Kredsen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin
tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til beslutningsprotokollat
(prokura).
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsen af samtlige
bestyrelsens medlemmer og skal indhente Autismeforeningens forudgående godkendelse af
dispositionen.
For kredsen hæfter alene kredsens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 9 Regnskab
Kredsens regnskab er kalenderåret. Kredsens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle
offentligt finansierede projekter indsendes til Autismeforeningens sekretariat inden den 1.april.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning
Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med god- kendelse af
Autismeforeningen og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende, på en
efterfølgende generalforsamling indkaldt senest tre måneder efter bestyrelsens beslutning og
Autismeforeningens godkendelse foreligger.

Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende
ændringen i vedtægten eller beslutningen om kredsforeningens opløsning afprøvet på en efterfølgende
anden kredsforenings generalforsamling afholdt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum.
Afholdes anden generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i
afstemningen deltagende medlemmer.
Beslutning om opløsning af kredsen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter
vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenpunkt om kredsforeningens opløsning og med
mindst 14 dages mellemrum.

§ 11 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft straks efter Autismeforeningens godkendelse af vedtægtens ordlyd.
Nuuk d. 4. oktober, 2023

Download vedtægter HER